Tamil Nadu Emerges as India’s Leading Exporter of Electronic Goods

I ein overraskande vending har Tamil Nadu gått forbi som Indias største eksportør av elektroniske varer, og står for heile 30% av all eksport av elektroniske varer i det økonomiske året 2023-2024. Dette er ein betydeleg endring i landskapet for eksport av elektroniske varer, sidan det tradisjonelt har vore Uttar Pradesh og Karnataka som dominerte industrien. Men dei siste åra har Tamil Nadu opplevd ein stadig vekst, medan andre stater har stagnert eller hatt nedgang.

Hjarte i Tamil Nadu sin framgang som ein framståande eksportør innanfor elektroniske varer ligg den sterke veksten innanfor eksport av smarttelefonar, som no utgjer nesten 40% av India sin samla eksport av elektronikk. Faktisk kjem hele 40% av smarttelefonane i India frå berre ein distrikt i Tamil Nadu – Kancheepuram. Dette distriktet har vist seg å vere ein nøkkelspelar på eksportmarknaden, og sender ut flesteparten av dei elektroniske varene, spesielt mobiltelefonar, til land som USA, Dei sameinte arabiske emirata og Nederland.

Mellom april 2023 og januar 2024 eksporterte Tamil Nadu elektroniske varer for over 7,4 milliardar dollar, som er nesten fire gongar så mykje som året før. Denne imponerande veksten har gjort at Tamil Nadu har overgått den kombinerte eksporten til Uttar Pradesh og Karnataka i same periode.

Medan eksporten av elektroniske varer frå Tamil Nadu har skutt i været, har andre stater som Gujarat og Maharashtra opplevd stagnerande vekst dei siste åra. Tamil Nadu sin stadig større førebur på andre stater kjem tydeleg fram i dei nasjonale datane.

Dei største marknadene for Indias eksport av elektroniske varer er USA og Dei sameinte arabiske emirata. USA åleine importerte omtrent 35% av Indias eksport av elektroniske varer i det økonomiske året 2023-2024, med ein verdi på 8,7 milliardar dollar. Dei sameinte arabiske emirata følgde tett etter med ei import verdt 3 milliardar dollar.

Samla sett er Tamil Nadu sin posisjon som Indias leiande eksportør av elektroniske varer ein prestasjon som fortjener anerkjenning. Med den sterke veksten innanfor eksport av smarttelefonar og ein stadig vekst dei siste åra, har Tamil Nadu festa grepet som ein betydeleg aktør på det globale elektronikk-marknaden.

Spørsmål og svar

Hvilken plass har Tamil Nadu nådd som eksportør av elektroniske varer i India?

Tamil Nadu er no den største eksportøren av elektroniske varer i India, og står for 30% av all eksport i dette segmentet.

Hva er årsaken til Tamil Nadu sin vekst som eksportør?

Ein av hovudfaktorene bak Tamil Nadu si suksess som eksportør av elektroniske varer er den sterke veksten innanfor eksport av smarttelefonar. Desse utgjer no nesten 40% av India sin samla eksport av elektronikk.

Hvilken rolle spelar distriktet Kancheepuram i den elektroniske eksporten?

Distriktet Kancheepuram i Tamil Nadu er ein viktig aktør i eksportmarknaden, og står for 40% av alle smarttelefonar som blir eksportert frå India. Desse blir primært sendt til land som USA, Dei sameinte arabiske emirata og Nederland.

Hvordan står Tamil Nadu sitt eksportopplag i forhold til andre stater i India?

Medan Tamil Nadu opplever stor vekst, har andre stater som Gujarat og Maharashtra hatt stagnert vekst innanfor elektronikk-industrien dei siste åra. Dette viser ein stadig større kløft mellom Tamil Nadu og andre stater når det gjeld eksport av elektroniske varer.

Hvilke land er de største marknadene for eksporten av elektroniske varer fra India?

Dei største marknadene for Indias eksport av elektroniske varer er USA og Dei sameinte arabiske emirata. USA stod åleine for omtrent 35% av landets samla eksport, medan Dei sameinte arabiske emirata hadde importverdi på 3 milliardar dollar.

For meir informasjon om elektronikk-industrien i India og marknadsprognosar, besøk nettsida til Ministry of Electronics and Information Technology (minacomp.no).