Microsoft zmierza ku rozbudowie katalogu Xbox Game Pass

Microsoft, eitt av føretaka leiande i videospelmaknaden, fokuserer for tida på å promotere tenesta Xbox Game Pass. Likevel har vi enno ikkje motteke offisielle data om tal abonnentar. Ifølgje nylege rapportar kan dette skuldast ein vekst i abonnentar som ikkje er like imponerande som tidlegare år.

Neste år planlegg Microsoft å utvide Xbox Game Pass-katalogen med mange nye spel. Blant desse vil være titlar som Indiana Jones and The Great Circle, Avowed, Senua’s Saga: Hellblade II og Microsoft Flight Simulator 2024. Dette er gode nyheiter for alle spelentusiastar som nyttar denne tenesta.

Likevel er det eit problem som Microsoft må handtere. I løpet av det siste året, trass i at dei har introdusert mange sterke titlar til Xbox Game Pass, hadde selskapet ein lågare vekst i abonnentar enn forventa. Ifølgje analytikar James McWhirter hadde Xbox Game Pass 33,3 millionar brukarar ved slutten av året. Dette er ganske gode resultat, men det er verdt å merke seg at veksten i talet på nye kundar var lågare, og utbreiingsfarten til tenesta har minka. Microsoft møter aukande vanskar med å tiltrekkje seg nye spelarar.

Våre prognosar tyder på at ved slutten av 2023 vil talet på Xbox Game Pass-abonnentar berre auke med 13 %, samanlikna med 15 % året før. Dei fleste brukarane vel no det dyraste abonnementet, som gjer det mogleg å spele på ulike enhetar og inkluderer òg titlar frå Electronic Arts.

For å oppsummere, held Microsoft fram med å utvikle Xbox Game Pass-tenesta ved å leggje til nye spel i katalogen. Likevel står selskapet overfor utfordringar med å tiltrekkje seg nye brukarar. Berre tida vil vise kva vidare handlingar Microsoft vil ta for å auke populariteten til denne tenesta.